L’enviament de les comandes es realitzarà mitjançant l’empresa de transport INTEGRA2, amb el servei d’enviament AMBIPAQ per a productes en sec o FRIOPAQ per a comandes que incloguin producte refrigerat. 

  • Seguiment de les comandes

Serà possible realitzar el seguiment del repartiment (o tracking de la comanda), accedint a https://www.integra2.es/es/home.html, indicant número d’expedició o referència i el codi postal.

  • Lloc de lliurament

CAN BECH es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció indicada per l'usuari. Per optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui l'Usuari ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar el lliurament dins de l'horari laboral habitual.

Si en el moment del lliurament del Producte a l'adreça indicada, l'Usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de l'avís, l'Usuari no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els Productes seran retornats als magatzems de CAN BECH i l'Usuari s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades.

CAN BECH no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït per l'usuari no s'ajusti a el lloc de lliurament desitjat per l'usuari.

CAN BECH podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de Productes en diversos lliuraments de diferent data.

En el moment del lliurament de la comanda de Productes, l'Usuari ha d'exhibir el seu document d'identificació al transportista, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

  • Termini de lliurament

Tots els enviaments es faran en 24h-72h (a excepció de Balears) a partir del moment de la confirmació de les comandes en dies laborables. No es realitzaran enviaments els caps de setmana o els dies festius. Cal tenir en compte que les comandes realitzades a partir dels dijous a les 12 a.m. no es podran enviar fins al dilluns següent.

CAN BECH informarà l'Usuari, mitjançant l'enviament d'un e-mail al seu correu electrònic, de la data de sortida dels magatzems de CAN BECH de la comanda de Productes corresponent i les dades de contacte de l'empresa de transport que realitzarà el lliurament, en un termini aproximat de 24/72 hores des de la data de confirmació.

En el moment del lliurament de la comanda, l’Usuari haurà de verificar i comprovar l'estat de la mercaderia lliurada, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d'incidència per falta de mercaderia, manca d'embalums, danys en l'embalatge o altres; l’Usuari haurà d'especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a CAN BECH en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuada en el moment en què aquest és posat a disposició de l’Usuari, CAN BECH queda eximit de tota responsabilitat en cas de ruptura de la cadena de fred, de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d'aquest moment.

CAN BECH no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

CAN BECH no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada per l’USUARI no s'ajusti a el lloc de lliurament desitjat pel mateix.

La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de CAN BECH, sinó de la pròpia agència de transport.